Nhà đầu tư

NHÀ ĐẦU TƯ – CÙNG CHÚNG TÔI XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN GIÁ TRỊ

 

VNNA Group luôn có các dự án mới thường xuyên, vì vậy nhu cầu về nguồn tài chính để đầu tư vào các dự án là cần thiết. Nguyên tắc sử dụng vốn đầu tư của VNNA Group đó là “”Trung thực – Minh Bạch – Hiệu quả””.

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư theo nhiều hình thức khác nhau, đầu tư riêng lẻ theo từng dự án, đầu tư toàn phần vào VNNA Group, đầu tư theo hình thức cổ phần, trái phiếu đầu tư, và theo các hình thức linh hoạt khác.

Quy trình đầu tư sẽ tuân thủ theo pháp luật Việt nam, các căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch. Các khoản đầu tư sẽ được đảm bảo và cam kết sử dụng đúng mục đích, có các báo cáo định kỳ. Nhà đầu tư cũng có thể thuê kiểm toán độc lập.

VNNA Group mong muốn được kết nối và hợp tác với các nhà đầu tư đủ điều kiện về năng lực tài chính và kinh nghiệm, ưu tiên có liên quan đến dự án cần gọi vốn, để có sự hợp tác tốt nhất.